FUNDACJA DONUM CORDE

PROJEKT

Fundusze-Unijne

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt pod nazwą „DOM OPIEKI DZIENNEJ DONUM CORDE” realizowany jest przez Fundację DONUM CORDE z siedzibą w: Budy Głogowskie 835 B,
36-060 Głogów Małopolski, w okresie od 01.04.2021r. do 30.09.2023r. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie nowego ośrodka opieki dziennej w Budach Głogowskich dla 30osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym) zapewniającego opiekę dzienną dla mieszkańców powiatów: rzeszowskiego i kolbuszowskiego.

Informacja ws. trwałości projektu - DOD DONUM CORDE

W związku z zakończeniem projektu z dniem 30.09.2023r. pt. DOM OPIEKI DZIENNEJ DONUM CORDEzłożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-18-0052/20, RPO WP na lata 2014-2020,Oś priorytetowa VIII Działanie nr 8.3, Nr identyfikacyjny: RPPK.08.03.00-18-0052/20-010-01Fundacja DONUM CORDE z siedzibą w: Budy Głogowskie 835 B,36-060 Głogów Małopolski informuje, że istnieje możliwość skorzystania z dalszej kontynuacji udzielania usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, dla osób starszych/potrzebujących wsparcia (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w zakresie opieki dziennej. Osobami do których skierowana jest oferta są osoby powyżej 65 roku życia potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania  co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Korzystanie z usług od dnia 1 października 2023r. możliwe jest wyłącznie w formie odpłatnej.

Możliwość taką zapewnia trwałość powyższego projektu.

Projekt ten przewiduje wsparcie poprzez:

 1. Dzienne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.
 2. Specjalistyczne wsparcie: terapeuta, psycholog, fizjoterapeuta, prawnik – w zależności od potrzeb danego Uczestnika projektu – wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami.
 3. Aktywizacje w sferze fizycznej: zajęcia sportowo-rekreacyjne upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, przekonanie do konieczności i dobrego wpływu aktywności fizycznej, zachęcenie do praktykowania samodzielnych form ruchu i rekreacji i wprowadzenia ich na stałe do codziennego kalendarza.
 4. Aktywizacje w sferze intelektualnej: zajęcia artystyczne (np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu, nauka współżycia w grupie i środowisku i inne).
 5. Aktywizacje w sferze społecznej: zajęcia społeczno-kulturowe (np. zdrowe odżywianie się, różnorodność jedzenia, niemarnotrawienie jedzenia).
 6. Jednodniowe wycieczki: zwiększenie zainteresowań  aktywnymi formami spędzania wolnego czasu, wycieczki do miejsc kultury, do miejsc kontaktu z przyrodą, ze zwierzętami i roślinami.

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione wyżywienie (dwa posiłki dziennie). W przypadku osób samotnych bez możliwości pomocy ze strony opiekunów lub w przypadku niepełnosprawności, która utrudniałaby lub uniemożliwiała dojazd na zajęcia w Domu Opieki Dziennej DONUM CORDE zapewniona zostanie możliwość transportu z miejsca zamieszkania do Domu Opieki Dziennej i powrotu do miejsca zamieszkania.

Udział w projekcie jest bezpłatny z zastrzeżeniem zastosowania częściowej odpłatności (10% kosztów wsparcia na 1 Uczestnika Projektu na 1 miesiąc, około 180 zł/m-c) –  w przypadku  Uczestnika projektu, którego dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia
12  marca 2004 roku.

Uczestnikiem projektu może być osoba która:

1. Spełnia wszystkie kryteria grupy docelowe tj.:

 • ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością  samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;
 • jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • zamieszkuje w dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych i w dniu podpisania umowy uczestnictwa w projekcie w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) na terenie powiatu rzeszowskiego lub kolbuszowskiego (zgodnie z art. 25 ww. ustawy miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu);
 • w wieku powyżej 65 lat.

2. Posiada zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o udział w projekcie wymaga pomocy drugiej osoby z powodu stanu zdrowia lub niepełnosprawności.

3. Została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o regulamin rekrutacji i zatwierdzoną listę rankingową lub w oparciu o listę rezerwową, w przypadku rezygnacji osób z listy rankingowej.

4. Wypełniła wszystkie dokumenty rekrutacyjne i złożyły stosowne oświadczenia.

5. Podpisała umowę uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystanie wizerunku w ramach realizacji projektu.

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 2. Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH KANDYDATKI/KANDYDATA (wspólne gospodarstwo)
 3. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH KANDYDATKI/KANDYDATA (osoba samotnie gospodarująca)
 4. Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU/NIEKORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH I/LUB SPECJALISTYCZNYCH
 5. Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA
 6. Załącznik nr 6 OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Prosimy o pobranie i zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Domu Opieki Dziennej DONUM CORDE.