Informacja ws. trwałości projektu – DOD DONUM CORDE

W związku z zakończeniem projektu z dniem 30.09.2023r. pt. DOM OPIEKI DZIENNEJ DONUM CORDEzłożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-18-0052/20, RPO WP na lata 2014-2020,Oś priorytetowa VIII Działanie nr 8.3, Nr identyfikacyjny: RPPK.08.03.00-18-0052/20-010-01Fundacja DONUM CORDE z siedzibą w: Budy Głogowskie 835 B,36-060 Głogów Małopolski informuje, że istnieje możliwość skorzystania z dalszej kontynuacji udzielania usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, dla osób starszych/potrzebujących wsparcia (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w zakresie opieki dziennej. Osobami do których skierowana jest oferta są osoby powyżej 65 roku życia potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania  co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Korzystanie z usług od dnia 1 października 2023r. możliwe jest wyłącznie w formie odpłatnej.

Możliwość taką zapewnia trwałość powyższego projektu.

Donum Corde - Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej

Z dniem 01.10.2023r. usługi świadczone będą odpłatnie. Koszty odpłatnego pobytu skalkulowano w oparciu o koszty miesięcznego utrzymania osoby objętej wsparciem. Miesięczna cena pobytu przy obowiązku zawarcia umowy na min. 2 miesiące wynosi2 500 zł. Cena obowiązuje przy grupie 15 osobowej. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DOD.

Szczegółowe warunki korzystania ze świadczeń DOD określa Regulamin Organizacyjny DOD DONUM CORDE dostępny na stronie fundacji www.donumcorde.pl/fundacja-donum-corde/

Kontakt telefoniczny: +48 517 226 993
od pon. do śr. w godz. od 11.00-13.00.

Adres placówki: Budy Głogowskie 835 B,36-060 Głogów Małopolski.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY I UCZESTNICTWA W DOD DONUM CORDE

PRZEPISY OGÓLNE

 

§1

Regulamin Organizacyjny Domu Opieki Dziennej DONUM CORDE, zwany dalej ’’Regulaminem’’ określa szczegółowe zasady organizacji, funkcjonowania, a takżezasady i warunki korzystania z  Domu Opieki Dziennej (zwanego dalej DOD DONUM CORDE) Realizator projektu Fundacja DONUM CORDE z siedzibą w: Budy Głogowskie 835 B,36-060 Głogów Małopolski.

OBJAŚNIENIA TERMINÓW

 1. Projekt –oznacza to projekt pn. ,,DOM OPIEKI DZIENNEJ DONUM CORDE’
 2. Realizator projektu – oznacza to Fundację DONUM CORDE.
 3. Grupa docelowa – oznacza osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będące mieszkańcami powiatu kolbuszowskiego (w rozumieniu ustawy z dnia23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego, tj.Dz.U.z2019r. poz.1145 z późn. zm.).
 4. Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – oznacza to osobę, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej
  z podstawowych czynności dnia codziennego.
 5. Osoba korzystająca z PO PŻ– oznacza osobę(lub rodzinę) znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej, uzyskującą niski dochód, która korzystała z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
 6. Dokumenty zgłoszeniowe – oznacza to dokumenty wymagane podczas rekrutacji.
 7. Kandydat/Kandydatka– oznacza to osobę zainteresowaną uczestnictwem
  w projekcie, która złożyła wypełniony formularz o przyznanie pomocy w formie pobytu w Domu Opieki Dziennej DONUM CORDE.
 8. Uczestnik/Uczestniczka projektu – oznacza osobę która:
  Spełnia wszystkie kryteria grupy docelowej, tj.:

  • a) jest osobą powyżej 65r. życia, ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;
  • b) zamieszkuje w dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych i w dniu podpisania umowy uczestnictwa w projekcie w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny(tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1145 z późn. zm.)na terenie powiatu kolbuszowskiego (zgodnie z art.25 ww.ustawy miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość , w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu);
  • c) posiada zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o udział w projekcie wymaga pomocy innych osób;
  • d) podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe;
  • e) została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o regulamin rekrutacji;
  • f) dobrowolnie podpisała umowę uczestnictwa w projekcie.
 9. Pobyt w Domu Opieki Dziennej – oznacza to korzystanie ze świadczeń opiekuńczych oraz innych usług (wyżywienie, transport) świadczonych w Domu Opieki Dziennej DONUM CORDE W Budach Głogowskich.
 10. Dom Opieki Dziennej(DOD) – oznacza to miejsce opieki dla osób niesamodzielnych,w istniejącym ośrodku , zapewniającym opiekę dzienną w warunkach zbliżonych do domowych.
 11. Dane osobowe  – oznacza to dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dotyczące Uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Realizatora projektu w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach RPO WP 2014-2020.
 12. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonane na danych osobowych, takie jak zbieranie,udostępnianie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym.
 13. Kryterium dochodowe– zgodnie z Ustawą z dnia12 marca2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z poz.1507,1690,1818,2473), oraz rozporządzenie rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r.w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń społecznych z pomocy społecznej oznacza dla :1). osoby samotnie gospodarującej oznacza miesięczny dochódnie przekraczający kwoty 776zł;2). osoby w rodzinie oznacza miesięczny dochód nie przekraczający kwoty 600zł.
 14. Dochód – zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2019r.poz.1507,1622,1690,1818,2473) oznacza sumę miesięcznych przychodówz miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu
  z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło  ich uzyskania , jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o;
  1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowej ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społecznego określone w odrębnych przepisach;3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 15. Koszt pobytu  – wszystkie koszty związane  z objęciem opieką osób zakwalifikowanych do pobytu w dziennym domu opieki.
  1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do udziału w projekcie.
  2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej https://donumcorde.pl/fundacja-donum-corde/, oraz w biurze projektu w Budy Głogowskie 835 B, 36-060 Głogów Małopolski.

ZASADY FUNKCJONOWANIA  DOD DONUM CORDE
§3

DOD  kontynuuje funkcjonowanie od 01.10.2023r.Jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczony dla osób, które z powodu niesamodzielności z uwagi na  podeszły wiek, stanu  zdrowia lub  niepełnosprawności wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania  co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego i wymagają pomocy innych osób,  a są jej pozbawione lub rodzina nie może jej zapewnić.

DOD DONUM CORDE zapewnia Uczestnikom 8-godzinny pobyt dzienny, w tym zaspakaja potrzeby bytowe, realizuje potrzeby w aspekcie artystyczno-kulturalnym, kulinarnym i sportowo – rekreacyjnym.

DOD DONUM CORDE będzie funkcjonował przez cały rok,  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DOD DONUM CORDE może zostać dostosowana do potrzeb Uczestników Projektu.

Dzienne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym pomoc przy utrzymaniu higieny osobistej  będą  wykonywane przez trzech opiekunów – jeden na 10 – osobową grupę.

Udział  w kontynuacji  projektu  jest płatny. Koszt odpłatnego pobytu skalkulowano w oparciu o koszty miesięcznego utrzymania osoby objętej wsparciem. Miesięczna cena pobytu przy obowiązku zawarcia umowy na min. 2 miesiące wynosi 2500zł na jednego uczestnika, cena obowiązuje przy grupie 15 osobowej. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DOD. Opłata wnoszona jest do 15  dnia danego miesiąca, za dany miesiąc  w księgowości.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego jakim jest zwiększenie dostępności i usług społecznych  w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez kompleksową opiekę społeczną.

Specjalistyczne wsparcie: prawnik, psycholog, terapeuta w zależności od potrzeb danego Uczestnika Projektu (10h na każdego Uczestnika) – wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących  spraw życia codziennego.

Wsparcie aktywizacyjne w sferze fizycznej: zajęcia sportowo – rekreacyjne, w sferze intelektualnej: zajęcia artystyczno – kulturalne, w sferze społecznej: zajęcia kulinarne, prowadzone przez trenerów.

Uczestnikom przysługuje wsparcie towarzyszące  w postaci  zapewnienia wyżywienia (napoje zimne, gorące, dwa posiłki ). Zapewniamy dostęp do książek, czasopism i środków przekazu, organizujemy  jednodniowe wycieczki .

DOD dysponuje 30 miejscami dla osób powyżej 65 roku życia,starszych, potrzebujących  wsparcia (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Usługi świadczone przez DOD są dostosowane do potrzeb Uczestników z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia.

INFORMACJE O PROJEKCIE
§4

Projekt pod nazwą DOD DONUM CORDE realizowany  przez Fundację DONUM CORDE kontynuuje  udzielenia  usług odpłatnie z dniem 01.10.2023r.

Głównym celem kontynuacji  projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych. Wsparcie skierowane jest do osób powyżej 65 roku życia, ze względu na stan zdrowia,
lub niepełnosprawność, wymagające opieki lub wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego, jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
§5

Uczestnikami kontynuacji projektu mogą być osoby, które:

 1. Spełniają wszystkie kryteria,tj.;
 • Ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;
 • Są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Zamieszkują w dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych i w dniu podpisania umowy uczestnictwa w projekcie w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny(tj;Dz.U.z2019r.poz.1145 z póz. zm.) na terenie powiatu kolbuszowskiego (zgodnie z Art.25ww. ustawy miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu);
 • Posiadająca zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o udział w projekcie wymaga pomocy innych osób;
 • Podpisały wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniły dane osobowe;
 • Zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
§6

Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:

 • podpisania umowy oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 • udostępnienia swoich danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz natychmiastowego informowania personelu projektu o każdorazowej zmianie danych kontaktowych (numer telefonu, adres do korespondencji) sytuacji zdrowotnej oraz innych zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalsze uczestnictwo w projekcie;
 • uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu formach wsparcia
  dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań mających na celu podniesienie standardu funkcjonowania osoby potrzebującej wsparcia
  w codziennym funkcjonowaniu.
 • potwierdzania obecności uczestnictwa w formach wsparcia podpisem na liście obecności.
 • w przypadku spodziewanej nieobecności lub nieobecności z powodów niezależnych od Uczestnika/Uczestniczki projektu lub działania tzw. siły wyższej niezwłocznie poinformować telefonicznie biuro projektu o wynikłej sytuacji;
 • usprawiedliwiania wszystkich nieobecności w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia;
 • przestrzegania ustalonego czasu trwania przewidzianych w ramach projektu form wsparcia;
 • wypełniania zaleceń Realizatora projektu w zakresie realizowanych zadań projektowych oraz współpracy ze specjalistami prowadzącymi określone formy wsparcia oraz Realizatorem projektu;
 • poddania się czynnościom kontrolnym prowadzonym przez uprawnione podmioty w zakresie i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia;
 • przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego oraz postanowień umowy o której mowa w pkt. 1;
 • wypełniania ankiet oceny szkoleń w trakcie ich trwania i po ich zakończeniu;
 • dbania o sprzęt i wyposażenie (w przypadku umyślnego uszkodzenia, zniszczenia sprzętu lub wyposażenia przez Uczestnika/ Uczestniczkę, osoba ta będzie zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy, lub zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia);

PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU
§7

 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów wynikających z:
  1. działania siły wyższej (poprzez siłę wyższą należy rozumieć: wypadek drogowy, kolejowy lub lotniczy, nagłą chorobę, nagłą hospitalizację, pożar oraz wszystkie inne okoliczności powstające na skutek zdarzeń losowych, których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mają bezpośrednie przełożenie na sytuację stron);
  2. ważnych przyczyn osobistych (losowych);
  3. przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia przewidzianego w projekcie.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w projekcie. Do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z naruszeniem ust. 2 i/lub 3 oraz wykluczenia z uczestnictwa w projekcie Uczestnik/Uczestniczka projektu może być zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w projekcie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
 4. Po rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki w projekcie jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, która potwierdzi chęć udziału w projekcie.

ZASADY WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
§8

 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu podlega wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy Uczestników projektu) w przypadku:
 • naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
 • podania fałszywych informacji w dokumentacji projektowej;
 • nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w Umowie uczestnictwa;
 1. Decyzję o ewentualnym wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie podejmuje Realizator projektu.
 2. Wykluczenie z uczestnictwa w projekcie, o którym mowa w ust. 1, skuteczne jest od dnia doręczenia Uczestnikowi/Uczestniczce projektu drogą pocztową (na adres wskazany w Formularzu rekrutacyjnym) pisemnego oświadczenia o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie oraz rozwiązaniu umowy uczestnictwa w projekcie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9

 1. Regulamin wraz ze wzorem wszystkich dokumentów, o których w nim mowa jest dostępny do wglądu w Biurze projektu, a także na stronie internetowej Realizatora projektu. Zmiana regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej projektu.
 2. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany zasad lub innych dokumentów programowych dotyczących realizacji projektu.
 3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu.
 5. W przypadku, o którym mowa w punktach 1,2,3,4 Uczestnikom/Uczestniczkom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Realizatora.
 6. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Realizator projektu.
 7. W sprawach spornych decyzje podejmuje Realizator projektu.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej.
 9. Szczegółowych informacji odnośne realizowanego projektu udziela personel projektu:
  1. bezpośrednio w Biurze projektu w Budy Głogowskie 835 B, 36-060 Głogów Małopolski.
  2. e-mail: fundacja@donumcorde.pl
  3. pod numerem telefonu 517 226 993